วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Fit Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training Course 200 hours


Fit Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training Course 200 hours.
หลักสูตรครูฝึกโยคะ (ฟิต หฐวินยาสะโยคะ) มาตรฐานสากล 200ชั่วโมง
หลักสูตรครูฝึกโยคะมาตรฐานสากล 200 ชั่วโมง มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการเป็นครูฝึกโยคะอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก International Yoga Federation (I.Y.F.) และ Yoga Alliance (Y.A.)ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่รับรองสถาบันการฝึกสอนโยคะและครูโยคะระดับนานาชาติ

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจนจบหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตร และสามารถขึ้นทะเบียนกับ International Yoga Federation (I.Y.F.) และ Yoga Alliance (Y.A.)เพื่อเป็นครูโยคะระดับนานาชาติ

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

Introduction to Fit Hatha Vinyasa Yoga 20 ชั่วโมง
- กำเนิด, ประวัติความเป็นมาและปรัชญาของโยคะ
- เทคนิคการหายใจแบบโยคีเบื้องต้น (Pranayama)
- เทคนิคการกำหนดจิต, ฝึกสมาธิเบื้องต้น (Introduction to meditation techniques)
- การฝึกท่าโยคะขั้นพื้นฐานจำนวน 20 ท่าอาสนะ (Asanas) รวมทั้งการไหว้พระอาทิตย์ (Sun Salutation)
- เทคนิคเบื้องต้นในการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ (Yoga Nidra)
- แนวทางแห่งโยคะ 4 ประการ (4 Paths) ตลอดจนโยคะทั้ง 8 แขนง (8 Limbs) ใน Raja Yoga
Fit Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training (Part I) 70 ชั่วโมง
- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูฝึกโยคะ
- ภาษาสันสกฤตสำหรับโยคะขั้นพื้นฐาน
- เทคนิคการเชื่อมต่อท่าฝึกโยคะเข้าด้วยกัน เพื่อการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ( Basic Vinyasa Technique )
- อาหารกับการฝึกโยคะ (3 Guna )
- การจัดโปรแกรมการฝึกโยคะขั้นพื้นฐาน
- การฝึกโยคะแบบเคลื่อนไหวควบคู่กับการหายใจอย่างต่อเนื่อง (Vinyasa Technique)
- การชำระล้างร่างกายและจิตใจในแบบของโยคี (Kriya Yoga)
- การฝึก body locks (Bhandas)
- ฝึกท่าโยคะอาสนะและการพลิกแพลงท่าฝึกอย่างเหมาะสม, เพิ่มเติมเทคนิคการหายใจสำหรับการฝึกโยคะและการทำสมาธิ
- ทักษะและวิธีการสอนโยคะ,การจัดโปรแกรมการฝึกโยคะขั้นพื้นฐาน
- เพิ่มความเข้มข้นในการฝึกโยคะแบบ Vinyasa
- การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของท่าฝึกโยคะ
- ทบทวนเทคนิคการหายใจสำหรับการฝึกโยคะและการทำสมาธิ
- ทักษะและวิธีการสอนโยคะ,การจัดโปรแกรมการฝึกโยคะขั้นกลาง
- แนวทางในการทำ Project work
Fit Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training (Part II) 110 ชั่วโมง
- การป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกโยคะ
- ทบทวนท่าฝึกโยคะอาสนะ, การฝึกโยคะแบบ Vinyasa ,เทคนิคการหายใจสำหรับการฝึกโยคะและการทำสมาธิ
- ทบทวนทักษะและวิธีการสอนโยคะ,การจัดโปรแกรมการฝึกโยคะขั้นกลาง
- การเตรียมความพร้อมเพื่อจะก้าวไปสู่การเป็นครูฝึกโยคะ
- เทคนิคการสอนและการจัดการ,การบริหารธุรกิจทางด้านโยคะ ให้ประสบความสำเร็จสูงสุด
- การแก้ไขปัญหา สถานการณ์เฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่สอนโยคะ
- จรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพครูฝึกโยคะ
- ข้อปฏิบัติในการออกไปฝึกประสบการณ์ การสอนโยคะ
- สมนาปัญหาที่พบในการออกไปฝึกประสบการณ์ การสอนโยคะ พร้อมร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
แบ่งเป็น การเรียน ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 155 ชั่วโมง
ฝึกสอนโยคะ 20 ชั่วโมง
ทำรายงานส่วนบุคคล 10 ชั่วโมง
เรียนรู้ด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง
สังเกตุการณ์ การสอนโยคะ 5 ชั่วโมง
เป็นผู้ช่วยในการสอน 5 ชั่วโมง
รวม 200 ชั่วโมง
ปัจจุบัน สถาบันฟิต เปิดหลักสูตร ครูฝึกโยคะ แบ่งออกเป็น 3กลุ่มการเรียน ดังต่อไปนี้
1. วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เรียนเวลา 13.00-16.00น.
รุ่นต่อไป จะเปิดเรียน ต้นเดือน พฤศจิกายน 2553
2. วันเสาร์ เรียนทั้งวัน 9.00-17.00น.(พักกลางวัน 1ชั่วโมงครึ่ง)
รุ่นต่อไป จะเปิดเรียน วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553
3. วันอังคาร, พฤหัสฯ เรียนเวลา 9.00-12.00น.(ภาคภาษาอังกฤษ)
รุ่นต่อไป จะเปิดเรียน ต้นเดือน มีนาคม 2554
หมายเหตุ ทุกกลุ่มการเรียน ใช้เวลาในการเรียน ยาวนานประมาณ 6เดือน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 69,900บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันฟิต
Fitness Innovations (Thailand) Limited.
(มหาทุน พลาซ่า, สถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต)
โทร. 02 650 9242

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น